Tilbage til oversigten

Risikorådgiveren #03, marts 2024

Robust beredskab


Leder, af Peter Oriat

Kære kolleger.

Når landet rammes af ulykker og katastrofer, er det Beredskabet der rykker ud.

Ifølge beredskabsloven er det Beredskabets opgave at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor.

Ved de 29 kommunale beredskabsenheder rundt omkring i Danmark er der 1.700 fuldtidsansatte brandfolk, 4.300 deltidsansatte og 3.600 frivillige, som er klar, når der sker ulykker på motorvejen, når der sker miljøforureninger, når huse er i brand eller når der i forbindelse med voldsomt vejr skal pumpes vand væk fra gader og veje.

Når landet rammes af stærke naturkræfter er det særdeles tydeligt hvor vigtigt det er med et robust og dygtigt beredskab. Klimaforandringer kræver, at Beredskabet er beredte på det voldsomme vejr vi får mere og mere af.

Opgaverne er mange, og flere kommer hele tiden til, senest opgaver i forbindelse med hybride angreb på kritisk infrastruktur. Nye opgaver kræver nye teknikker – og der er hele tiden nye risici, som de kommunale beredskaber skal forholde sig til.

Under de seneste stormfloder og forhøjede vandstande var ”watertubes” en vigtig beskyttelsesforanstaltning. Desværre var grejet ikke alle steder modstandsdygtig nok. Flere steder brød de midlertidige dæmninger sammen i sammenføjningerne, og var således ikke til megen hjælp. Der var dog mange lavtliggende områder, hvor man havde stor gavn af ”watertubes”.

Hvis den midlertidige kystsikring skal virke, kræver dette selvfølgelig, at vi har nogle pålidelige varslingssystemer, så beredskaberne i god tid forinden kan tage deres forholdsregler og vi må fortsat generelt udbygge kyst- og klimasikringen.

I foråret 2024 indledes politiske forhandlinger om et nyt beredskabsforlig.

Regeringen har afsat 190 mio. til at opruste varslingssystemerne for oversvømmelser og har tilkendegivet, at man vil prioritere uddannelse af beredskaberne, så de fremover er bedre rustet til at håndtere oversvømmelser.

Det er en god ting, at der generelt kommer øget fokus på samfundssikkerhed, og at et nyt beredskabsforlig også omfatter det kommunale borgernære beredskab.

Det er en politisk beslutning og prioritering, hvad beredskaberne skal kunne levere. Det er vigtigt, at vi har et robust og dygtigt beredskab, som vi alle har tillid til.

De kommunale beredskaber er vigtige samarbejdspartnere for kommunernes risikostyringskoordinatorer.

Tilbage til oversigten