Tilbage til oversigten

Risikorådgiveren #06, juni 2023

Sommerferietid og indgåelse af økonomiaftaler


Leder, af Peter Oriat

Kære kolleger

Nu er det sommer! Sommer betyder på det kommunale og regionale område indgåelse af økonomiaftaler med Regeringen, så de lokale politikere sammen med skatteprognosen kender indtægtsgrundlaget til brug ved efterårets indgåelse af budgetter.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået en økonomiaftale, og dermed udstukket de overordnede økonomiske rammer for kommunerne i 2024.

Økonomiaftalen gælder for kommunerne under ét og tillader kommunerne samlet set at tilpasse niveauet for serviceudgifterne til lokale præferencer og behov. Som en hovedbestanddel indgår fastlæggelse af niveau for kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter. Desuden indgår en beregning af det statslige bloktilskud, som kommunerne modtager for at sikre fuld finansiering til det aftalte serviceniveau.

Kommunernes serviceramme bliver næste år 2,4 milliarder kroner højere, end den er i år. De penge skal blandt andet gå til at dække højere udgifter, når der kommer flere børn og ældre. Servicerammen er de penge, som kommunerne kan bruge på alt fra daginstitutioner til folkeskoler, udsatte og ældre til miljøindsatser og kollektiv trafik.

Udover serviceudgifterne er man også blevet enige om, at kommunerne kan bruge 19,3 milliarder kroner på anlægsudgifter. Det er de penge, som kommunerne kan bruge på nye bygninger, nye veje, renoveringer og den slags. Samtidig er der givet mulighed for at bygge kommunale botilbud for i alt 1,5 milliarder kroner mellem 2024 og 2026.

Der er dog ikke kun penge at gøre godt med for kommunerne i den nye aftale, for med aftalen skal kommunerne skære i udgifterne til administration med 700 millioner kroner næste år - penge, der ifølge Regeringen skal bruges til at finansiere bedre løn og arbejdsvilkår for offentligt ansatte.

Samtidig har Regeringen og Danske Regioner indgået en aftale om regionernes økonomi for 2024.

Aftalen her vil løfte sundhedsområdet med 1,35 milliarder kroner. Aftalen betyder tillige, at regionerne skal finde besparelser til administration på 300 millioner kroner næste år. Pengene skal gå til at finansiere en ekstraordinær ramme til løn- og arbejdsvilkår, så der kan fastholdes flere medarbejdere i den offentlige velfærd.

Derudover er der prioriteret 232 millioner for 2024 og 2025 til et samlet tilbud for patienter med dobbeltdiagnose - en betegnelse for patienter, som er psykisk syge og har problemer med misbrug.

Det ser altså ud til, at der i 2024 er ekstra penge til kommunerne til nybyggeri og renoveringer af eksisterende bygninger.

Det er vigtigt, at risikostyringskoordinatorerne i forbindelse med konkrete projekter påpeger, at man skal huske at indarbejde sikringsforanstaltninger både i nybyggerier og i forbindelse med renoveringer – og at man får justeret forsikringsbudgettet, så det kan rumme yderligere udgifter i forbindelse hermed, både til entrepriseforsikringer og til almindelige bygnings- og løsøreforsikringer.

Sommer er lig med ferietid og dermed nedlukning af skoler og institutioner.

Husk at "tomgangssikre". Når skolen eller institutionen er lukket, er risikoen for hærværk og påsatte brande ekstra stor. Erfaringer viser, at pæne og ryddelige omgivelser forebygger hærværk og gør det sværere at finde materialer til en påsat brand.

Det er vigtigt, at alarmer og videoovervågning er "toptunede", at tyvetækkelige effekter er fjernet fra områder, hvor de kan ses udefra – og at affaldscontainere er fastgjorte og ikke står op ad bygninger, så ildspåsættelse her ikke får fatale konsekvenser. Daglig rundering af driftspersonale er en god ting.

God og sikker sommer til alle!

Tilbage til oversigten